EN SON GÜNCELLEME: 23 6 2001

Giriþ

Bilimin doðasý

Evrim Teorisine Giriþ

Yaþamýn oluþmasý

Hayat nasýl baþladý

Miller deneyi

Uzaydan gelen yaþam

DNA

Deðiþim

Doðal seçme

Ortak atadan türeyiþ

Evrim teorisinin geliþimi

Fosilleþme

Tarihleme yöntemleri

Canlýlarýn yayýlýþý

Ýnsanýn evrimi

Sorular ve Tartýþmalar

Protein oluþumu  

Linkler

Merhaba arkadaþlar, bilimin ve teknolojinin günüzmüde oynadýðý büyük role raðmen hala bilimdýþý inançlara baðlýlýk o derece büyük ki, insanlar bazen inandýklarý þeyin tam olarak nasýl birþey olduðunu bilmedikleri halde ona inanýyor, onu savunuyor hatta onun için ölüyorlar. bizler bu gidiþe dur demek istiyoruz, burada bunu bilimin sadece bir kolu üzerine eðilerek yapmak istiyoruz, o da evrim teorisidir. binlerce defa çeþitli kanýtlarla desteklenmesine raðmen, hala yalanlarla dolanlarla yanlýþ olarak gösterilmeye çalýþýlan bu teorinin doðru olup olmadýðýna bir de sizler karar verin. sizden ricam þudur ki, okurken tarafsýz olun, önyargýlý davranmayýn. iþte biz türk insanýnýn en çok takýntýsý bu önyargýlýlýk olduðu için bu kadar geri bir ülkeyiz. 

Buradaki bilgiler sadece giriþ niteliðinde olup detaylý bilgi için þu kaynaklara baþvurun:

Bilim ve Ütopya: ekim 98, kasým ve aralýk 99 sayýlarý(98 ve 99un baþka sayýalrýnda da var)

Mahlon hoagland, hayatýn kökleri

Prof Dr. Ali Demirsoy, KAlýtým ve Evrim(muhteþm bir kitap, mutlaka alýn, bu sayfaya henüz bu kitaptan öðrendiklerimi eklemed,im, ama eminim ki okudugunuzda birçok sorunuz yanýtlanmýþ olacak, bunalrdan bazýlarý:

ben bu bilgileri güncelleyecektim ama önce bir ingiltere iþi çýktý o iptal oldu, þimdi amerikaya gidiyorum ve orada ne kadar kalacagýmý da bilmiyorum. ama bana mail atmaya devam edin, mailliernize cevap vermeye çalýþacaðým.

Bu üç kaynakta da diðer baþka kaynaklarý bulabilrisiniz.

Size önerim, sadece evrim yanlýsý kitaplarý deðil ayný zamanda karþýtý kitaplarý da okuyun, okuyun ki bu insanlarýn nasýl antibilim yaðtýgýný görün, onlara karsý nasýl cevap vermeniz gerektiðini de öðrenin. yoksa iki soru sorup, cevap veremediðinizde hemen kendilerini haklý sanmaya baþlýyorlar. unutmayýn, evrim konusu hala teorik düzeydedir, mekanizmalarý tam anlamýyla keþfedilmemiþtir. biz þu an için mutasyonlar, doðasl seleksiyon, krossing-over ve virüslerin genetik kod kopyalamasý yollarýyal evrimi açýklamya çalýþýyoruz, ama belki daha bilmediðimiz birçok mekanizma daha vardýr. 4 milyar süren bir olayý 150 yýldýr araþtýrýyoruz ve izin versinler de bilemediðimiz bazý noktalar da olsun. ama bu dinci denen kesimin yaptigi ise sudur: yazidklari yaiznlarin icine DNA, big bang, atom ve elktronlar v.s gibi bikac bilimsel ifade yerlestirmek ve bunlari halka bilim ve dinin uyumu diye yutturmak, tabi bu numarayi yutan cok ama akilli olnalar yutmuyo elbette. din ve bilim hic bi knuda uzlasmaz uzlasamaz, uzlasmasi da mumkun degildir. temlede birbrilerine zittirlar, birisi once gozlem yapar, gorur inceler sonra inir, digeri ise once inanir, hem de kesin ve degismez bi sekilde inanir, sonra buna gore yorumlar yapar, zamanla foyalari ortaya ciktikca ya yorum farkliligi diyip kacmaya calsiirlar ya da rezil olurlar veya baska bisey. bunlarin yaptigi bisey de bilimi de dinlestirmeye kalkmalaridir ki bu da cok komik bi olgudur. yazilarinin cogunda sunlari goruyorum: evrenin yasi kesinlik saptanmis olmasina ragmen, .....; enerjinin de yokoalbilecegini bugunlerde bilim bize gostermistir, bu yuzden ,.....: ve bunun gibi bi cok yazi yahu bunalr teoridir henuz, hatta bi kismi teori haline bile gelememistir, birakin teoriyi kanun olsa bile bu bilgiler kesin degildir, bilimin dogasi kisminda degindigim gibi bilim hicbirseye kesin gozuyle bakmaz, ama bilgi guvenilir olabilri, ve bugun hicbilimadami kesinlikle evrenini yasini tespit ettigini soyleyemez, big bangin tum detaylarindan bahsedemez. enerjinin yok oldugunu ispatyana da benden bi adet topitop. herneyse, bundan once bi mail adresi veriyordum ve maillere elimden geldigince cevap veriyordum, yaklasik 8 aydir yurtdisindayim ve yeni bi kursa baslamka uzereyim, bu yuzden bundan sonra maillerele ilgilenmeye pek vaktim olmaaycak, o yuzden 1 yil kadar maillesemiycez sizinle size son olarak bir web sayfasi oneriyorum, eger ingizlceniz varsa bu sayfayi mutlaka ziyaret edin

www.talkorigins.org

herkese guzel bi yasam dilerim

ziyaretci no